Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dylczyk Business Art. Maja Dylczyk;

Dane kontaktowe Administratora: e-mail: maja@dylczykbusinessart.pl ; tel. +48 788 402 949

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość zamieszczoną w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: http://dylczykart.pl/ na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się Pani/Pan z nami kontaktował.
  • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane następującym kategoriom podmiotów: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych;
  • Nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres e-mail: maja@dylczykbusinessart.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, Pani/Pan to Pani/Pan, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale konieczne w celu wysłania do nas wiadomości zawartej w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: http://dylczykart.pl/
Menu